Vad ska man göra med ett underpresterande team?

Ett annat ledningsmöte har just avslutats, och du sitter kvar med en känsla av frustration. Trots alla ansträngningar, planering och diskussioner, verkar det som om ditt team inte lever upp till förväntningarna.

De har alla de rätta verktygen, resurserna och till och med en positiv attityd, men resultaten är fortfarande inte där. Så vad är problemet? Detta är en fråga som många ledare ställer sig, och svaret är ofta komplicerat. Med över 20 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling och teambyggande, kommer vi att utforska de olika aspekterna av teamdynamik som kan påverka prestanda och ge konkreta lösningar för att förbättra ditt teams effektivitet. 

Förtroende som grundsten 

Förtroende är en av de mest grundläggande aspekterna av ett framgångsrikt team. Men det är inte bara en fråga om att “lita på” varandra; det är en komplex dynamik som involverar flera olika faktorer. För det första måste teammedlemmarna ha förtroende för varandras kompetens. Detta innebär att de måste tro att varje person har de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. För det andra måste det finnas en känsla av psykologisk trygghet, där varje medlem känner att de kan uttrycka sina åsikter och idéer utan rädsla för repressalier. Slutligen måste det finnas en ömsesidig respekt, där varje person värderar och uppskattar de unika bidrag som de andra medlemmarna ger till teamet. 

Ett gemensamt värdesystem skapar riktning och sammanhang 

Ett annat kritiskt element i teamdynamiken är att ha gemensamma värderingar. Ett teams gemensamma värdegrund är kompassen som vägleder dess medlemmar i hur de ska arbeta tillsammans. Det är viktigt att definiera denna explicit, eftersom det ger en tydlig riktning för teamets arbetssätt. Utan denna grund kan medlemmarna bli splittrade och fatta beslut som inte är i linje med hur de annars skulle arbeta tillsammans. Även om team kanske implicit förstår sitt arbetssätt, kan formuleringen av deras gemensamma värderingar förhindra förvirring och samla alla medlemmar kring en gemensam väg. När teamet navigerar genom utmaningar och prestationer fungerar dessa värderingar som en riktning som förankrar beslut och handlingar i en gemensam vision som stödjer organisatoriska mål. 

Tillsammans med en gemensam värdegrund kan ett starkt team sträva efter excellens och sätta höga förväntningar på sig själva och varandra. De kan sätta en ambition för sitt team och inte bara för de ekonomiska resultaten. Detta kräver att teammedlemmar sätter personligt obehag åt sidan och håller varandra ansvariga för konstant hög prestanda. Genom att uppmuntra medlemmarna att utmana sig själva och varandra skapas en kultur där kontinuerlig förbättring är nyckeln till framgång. 

Konstgjord harmoni som en utmaning för utveckling 

De flesta team kan faktiskt känna igen när de bara kommer överens på ytan, och detta ger att resultaten förblir ofullständiga. De har fallit in i en konstgjord harmoni, där de trivs i varandras sällskap men undviker att konfrontera varandra. Denna uppfattning av harmoni kan vara ett tveeggat svärd. Å ena sidan skapar det en atmosfär där teammedlemmar känner sig bekväma i varandras närvaro. Å andra sidan kan det skapa en barriär för att identifiera områden som behöver förbättring och initiera de nödvändiga samtalen om förändringar eller svåra frågor. När vi granskar detta fenomen börjar vi förstå vikten av att våga ta upp konflikter, så att meningsskiljaktigheter omvandlas till konstruktiva lösningar. 

Rädsla för konflikter och ömsesidig ansvarsskyldighet 

Konflikter är ofta svåra att hantera och svåra att prata om i ett team, eftersom de kan uppfattas som personligt obehagliga och potentiellt konfliktskapande. Önskan att upprätthålla en fasad av positivitet och kamratskap resonerar djupt hos de flesta människor, men hindrar ofta teammedlemmar från att direkt adressera underliggande problem. Men faktum är att konstruktiva konflikter kan fungera som en katalysator för nya idéer och lösningar. Att övervinna denna rädsla för konflikter kan skapa en kultur där konstruktiv oenighet inte bara accepteras, utan också uppmuntras. Det handlar om att skapa en psykologisk trygghet där medlemmarna känner sig tillräckligt trygga för att ge ärlig feedback och utmana varandra. Att kunna ta emot motstånd utan att känna sig angripen är avgörande för att skapa högpresterande team. Genom att göra det kan team gå från en atmosfär av oro till en av öppen och ärlig dialog, som skapar grunden för ett effektivt team och goda resultat. 

En annan hörnsten för effektiv teamdynamik är ömsesidigt ansvar, eftersom det skiljer team från arbetsgrupper. Detta innebär att man inte bara tar ansvar för individuella uppgifter, utan också för att stödja och utmana varandra mot ett gemensamt mål. För många kan det vara en utmaning att navigera mellan att erbjuda hjälp och undvika att blanda sig för mycket. Denna balans är avgörande för att skapa en miljö där teammedlemmar håller varandra ömsesidigt ansvariga för att uppnå de gemensamma målen. Att bygga en kultur av ömsesidigt ansvar kräver förtroende och öppenhet, där medlemmarna känner sig trygga med att ge och ta emot konstruktiv feedback och stöd. Det är en balansakt som, när den bemästras, banar väg för förbättrad teamprestation. 

Utveckling är utmanande men oumbärlig 

En kritisk aspekt av teamutveckling är förmågan att fokusera på de nyckelområden där utveckling kommer att ge den mest betydande förbättringen. Träning och feedback kan användas för att odla nya beteendemönster inom teamet. Även om det kan verka svårt att ändra vanor, är det nödvändigt att träna och förstärka nya metoder för äkta utveckling. Utveckling handlar inte bara om att ändra beteende; det handlar också om att kliva ut ur sin komfortzon och kliva in i nästa utvecklingsnivå. Detta kan vara obekvämt, men det är avgörande för personlig och professionell utveckling. 

Utveckling kräver mer än bara informationsöverföring; det kräver en djupgående transformation av beteende och tankesätt. På Summit använder vi en mängd olika tekniker, inklusive reflektion, utbildning och interaktiva övningar, alla inriktade på att skapa bestående förändringar i beteende och tankesätt som stöder både individuella och kollektiva mål. 

Skapa en kultur för framgång 

Teamutveckling handlar inte enbart om kortsiktiga vinster; det handlar om att bygga en kultur som använder utveckling för att uppnå framgång. Utveckling är en pågående process som kräver engagemang, uthållighet och en vilja att uppnå ambitiösa resultat. Summit samarbetar med team för att etablera en robust teamkultur där ärlig och konstruktiv kommunikation, feedback och utveckling är integrerade i ett gemensamt mål. Detta skapar inte bara starkare team utan också mer motståndskraftiga organisationer som kan anpassa sig till föränderliga utmaningar. 

Teamutveckling är en investering i organisationens framtid. Det kräver fokuserat arbete, mod och engagemang, men belöningen är ett starkt team som kan leverera resultat på kort och lång sikt.  

Om du är intresserad av att utforska teamutveckling ytterligare och fördjupa dig i strategier och verktyg, är du mycket välkommen att kontakta oss. Vi anpassar vår strategi till din specifika verklighet för att hjälpa till att skapa starka och effektiva team som kan trivas i den moderna affärsvärlden. 

Downloads:
Share article:
LinkedIn

You might also be interested in